Právní upozornění

1. O NÁS

Webové stránky dostupné na adrese https://insurance.hubside.com (dále jen „Stránky“) vydává společnost SFAM, zjednodušená akciová společnost s kapitálem 20 000 000 €, zapsaná v obchodním rejstříku v Paříži pod č. 424 736 213, se sídlem na adrese 23/25 Avenue Kléber, 75116 Paříž, Francie (dále jen „HUBSIDE INSURANCE“).
Společnost SFAM, která vystupuje pod obchodní firmou „Hubside Insurance“, je pojišťovací makléřskou společností registrovanou ve francouzském registru pojišťovacích zprostředkovatelů (Orias) pod č. 10 053 831. DIČ: FR 64 424736213.

 

2. KONTAKTY

Tel.: +420 225 296 674 (cena za vnitrostátní hovor) E-mailová adresa: kontakt@insurance.hubside.com

 

3. ŘEDITEL PUBLIKACE

Kilani FEGAIER

 

4. POVĚŘENEC PRO OCHRANU OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DPO)

Hubside disponuje Pověřencem pro ochranu osobních údajů (dále jen « DPO »). DPO můžete kontaktovat e-mailem na adrese dpo.cz@hubside.eu nebo poštou na adrese SFAM, Budova IBCPobřežní 3, 186 00 Praha 8.

Chcete-li uplatnit svá práva stanovená nařízením o ochraně osobních údajů a/nebo získat informace v tomto ohledu, obraťte se na adresu kontakt@insurance.hubside.com/nebo na oddíl o uplatňování práv v tomto právním oznámení.

 

5. HOSTING A DESIGN

Tyto Stránky vytvořila společnost INDEXIA Développement se sídlem na adrese 23/25 avenue Kleber, 75116 PAŘÍŽ. Hostitelem těchto Stránek je společnost OVH SAS se sídlem na adrese 2 rue Kellermann, 59100 Roubaix. Tel. +33 9 72 10 10 07

 

6. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, HYPERTEXTOVÉ ODKAZY

6.1 Duševní vlastnictví

Stránky a všechny jejich součásti, zejména všechny IT komponenty (software, vývojářské prvky, webové stránky, aplikace a funkce, databáze), grafické zpracování (včetně projektů, návrhů, prototypů, plánů a log, symbolů), obsah (zejména textové, grafické, zvukové, fotografické a multimediální prvky, soubory), funkce, názvy domén, jakož i veškerá související práva jsou výhradním vlastnictvím společnosti HUBSIDE INSURANCE a/nebo jsou touto společností používány se souhlasem držitelů příslušných práv duševního vlastnictví.

Stránky a všechny výše uvedené prvky jsou chráněny ustanoveními francouzského zákona o duševním vlastnictví a platnými právními předpisy, a to po celou dobu trvání právní ochrany a na celém světě.

Uživatelům Stránek (dále jen „Uživatelé“) je uděleno nevýhradní, nepřenosné a osobní právo na prohlížení a zobrazování Stránek a údajů na nich obsažených výhradně pro soukromé účely. Takto přiznané právo zahrnuje:

 • právo na přístup k různým součástem Stránek a případně k platformám,
 • právo nahlížet do údajů a informací, které Stránky obsahují.

Z toho důvodu je zakázána jakákoli reprodukce, zobrazení, použití, úprava, modifikace, začlenění, překlad, extrakce, distribuce, uvádění na trh, ať už částečné, nebo úplné, těchto Stránek, jejich prvků, symbolů nebo log, a to jakýmkoli způsobem a na jakémkoli médiu (papírovém, digitálním atd.), s výjimkou zde výslovně povolených případů, bez předchozího písemného souhlasu společnosti HUBSIDE INSURANCE nebo třetích osob, které jsou držiteli práv duševního vlastnictví, a to pod hrozbou sankcí za porušení autorských práv a/nebo práv k průmyslovým vzorům a/nebo ochranným známkám a databázím.

Zejména jakékoli použití Stránek, těchto prvků, symbolů nebo log, ať už patří společnosti HUBSIDE INSURANCE, nebo třetím osobám, k němuž uživatel neobdržel výslovné povolení, uživatele Stránek vystavuje trestnímu a/nebo občanskoprávnímu stíhání.

Každá osoba, která si přeje upozornit společnost HUBSIDE INSURANCE na výskyt nezákonného obsahu nebo informací, zejména takových, které porušují práva duševního vlastnictví třetí osoby nebo jsou v rozporu s právními předpisy, tak může učinit zasláním podrobného popisu e-mailem na následující adresu: kontakt@insurance.hubside.com

 

6.2 Hypertextové odkazy

Stránky mohou obsahovat hypertextové odkazy a jiné propagační formáty (bannery, videa apod.), které odkazují na zdroje nebo webové stránky spravované třetími osobami, které nepatří společnosti HUBSIDE INSURANCE nebo nepodléhají její kontrole. Společnost HUBSIDE INSURANCE nemá kontrolu nad obsahem nebo postupy internetových stránek třetích osob a v tomto ohledu nenese žádnou odpovědnost.

Společnost HUBSIDE INSURANCE nenese odpovědnost za zákonnost, přesnost, úplnost a kvalitu obsahu těchto webových stránek a skutečnost, že se informace na Stránkách objevují nebo jsou z nich přístupné, její odpovědnost nijak nezakládá.

Uživatelé nesmějí za žádných okolností na Stránkách vytvářet hypertextové odkazy, ani čerpat celý obsah hypertextových odkazů nebo jeho část bez výslovného písemného předchozího souhlasu společnosti HUBSIDE INSURANCE.

 

7. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost HUBSIDE INSURANCE vynakládá veškeré úsilí, aby zajistila ochranu, důvěrnost a bezpečnost všech osobních údajů svých zákazníků, uživatelů Stránek a potenciálních zákazníků, přičemž zároveň respektuje jejich soukromí.

Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré naše zpracování údajů, nabídky služeb, webové stránky a mobilní aplikace. Díky tomu vás můžeme o používání a ochraně vašich údajů přesně informovat.

Tyto zásady odrážejí náš závazek při naší každodenní činnosti s osobními údaji za každých okolností nakládat zodpovědně.

V zájmu zajištění ochrany soukromí a osobních údajů všech osob a v souladu s předpisy jmenovala společnost HUBSIDE INSURANCE ve svých organizacích „pověřence pro ochranu osobních údajů“ („Data Protection Officer – DPO“).

DPO má na starost dodržování pravidel pro ochranu vašich osobních údajů. Jako takový je přednostní kontaktní osobou pro všechny osoby, kterých se shromažďování nebo zpracování osobních údajů týká. Právě u něj může Subjekt údajů uplatnit svá práva.

Společnost HUBSIDE INSURANCE se zavazuje zajistit, aby zpracování osobních údajů prováděné na Stránkách nebo jakýmkoli jiným způsobem bylo v souladu s francouzským zákonem ze dne 6. ledna 1978, ve znění pozdějších předpisů, zákon o ochraně osobních údajů, a Obecným nařízením o ochraně osobních údajů č. 679/2016 (dále jen „GDPR“).

HUBSIDE INSURANCE zajistí, aby tyto údaje byly zpracovávány zákonně, korektně a transparentně.

 

7.1 Oblast působnosti, definice

Tato ustanovení se vztahují na veškeré zpracování osobních údajů prováděné společností HUBSIDE INSURANCE nebo jménem jejího partnera bez ohledu na použitý způsob shromažďování a zpracování údajů.

Týkají se všech uživatelů Stránek, zákazníků i potenciálních zákazníků společnosti HUBSIDE INSURANCE; jmenovaní mají možnost se o používání a ochraně svých osobních údajů u této společnosti informovat.

Za tímto účelem jsou následující pojmy definovány takto: Za tímto účelem jsou následující pojmy definovány takto:
„Osobními údaji“ se rozumí veškeré informace týkající se přímo či nepřímo identifikované nebo identifikovatelné fyzické osoby, například příjmení, jméno, datum narození, identifikátor, poštovní adresa, e-mailová adresa, IP adresa.
„Zpracováním osobních údajů“ se rozumí jakákoli operace nebo soubor operací, které jsou prováděny s osobními údaji, jako je shromažďování, zaznamenávání, uspořádávání, uchovávání, pozměňování, extrakce, nahlížení, používání, šíření, předávání nebo jiné zpřístupňování, srovnávání či kombinování, omezování, vymazávání nebo ničení.
„Správcem údajů“ se rozumí právnická osoba, která sama nebo společně s jinými určuje účely a prostředky prováděného zpracování.
„Zpracovatelem údajů“ se rozumí právnická osoba, která jménem Správce údajů osobní údaje zpracovává.
„Příjemcem údajů“ se rozumí fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, kterým jsou osobní údaje poskytnuty, ať už se jedná o třetí osobu, či nikoli.
„Subjektem údajů“ se rozumí jakákoli fyzická nebo právnická osoba, jejíž osobní údaje jsou zpracovávány. Jedná se zejména o uživatele Stránek, zákazníky, kteří si objednali některou z nabídek distribuovaných nebo navržených společností HUBSIDE INSURANCE, nebo potenciální zákazníky.

 

7.2 Totožnost Správce údajů

V rámci své činnosti spočívající v distribuci pojištění a souvisejících a/nebo doplňkových služeb může společnost HUBSIDE INSURANCE shromažďovat a zpracovávat Osobní údaje jako Správce údajů nebo Zpracovatel údajů, tj. jménem jiných Správců údajů, s nimiž uzavřela smluvní dohodu. Tak je tomu zejména v případě, kdy pojistitel pověřil společnost HUBSIDE INSURANCE správou a prováděním pojistných smluv, které jménem tohoto pojistitele distribuuje.

V případech, kdy společnost HUBSIDE INSURANCE jedná jako Zpracovatel údajů, jedná pouze jménem a na základě pokynů pojistitele, který je Správcem údajů. V těchto případech se proto uplatní zásady pojistitele, který je nositelem pojistného rizika. Tyto zásady jsou k dispozici na internetových stránkách příslušného pojistitele.

Ustanovení článku 7 se použijí bez ohledu na to, jaký má společnost HUBSIDE INSURANCE v daném případě status.

 

7.3 Způsob shromažďování údajů / povinné nebo nepovinné shromažďování údajů

Společnost HUBSIDE INSURANCE shromažďuje osobní údaje nezbytně nutné pro účel shromažďování.

Množství shromažďovaných údajů se snaží minimalizovat, snaží se zachovávat aktuálnost shromažďovaných údajů a usnadnit Subjektům údajů výkon jejich práv.

Aktuálnost zpracovávaných Osobních údajů zajišťuje pouze za účelem plnění níže uvedených účelů. Společnost HUBSIDE INSURANCE neshromažďuje Osobní údaje bez vědomí Subjektů údajů.

Společnost HUBSIDE INSURANCE uplatňuje a respektuje zásadu přiměřenosti a relevance shromažďovaných údajů.

Společnost HUBSIDE INSURANCE záměrně neshromažďuje ani nevyžaduje Osobní údaje od osob mladších 18 let.

Shromažďování Osobních údajů může probíhat následujícími způsoby:

 • prostřednictvím formulářů pro sjednání některé z nabídek společnosti HUBSIDE INSURANCE distribuovaných na prodejním místě nebo na dálku (telefonicky nebo prostřednictvím Stránek);
 • v průběhu trvání smlouvy a/nebo při vyřizování pojistné události; prostřednictvím formulářů na Stránkách, zejména při vyplňování kontaktního formuláře;
 • prostřednictvím formulářů na stránkách obchodních partnerů společnosti HUBSIDE INSURANCE, jako jsou zprostředkovatelé údajů; při využívání zabezpečené zákaznické zóny Stránek;
 • během hovoru na zákaznickou linku společnosti HUBSIDE INSURANCE.
 • V případech, kdy je poskytnutí informací/údajů povinné pro vyřízení žádosti nebo zejména z důvodu smluvní nebo právní povinnosti, je na tuto skutečnost upozorněno rozlišovacím znakem, například hvězdičkou (*).

Pole ve formuláři, která nejsou označena jako povinná, je možno vyplnit, nebo ponechat prázdná dle vlastního uvážení Subjektu údajů.

Zůstanou-li údaje označené jako povinné nevyplněny nebo jsou-li vyplněny nesprávně, nemusí být společnost HUBSIDE INSURANCE schopna vyřídit žádost Subjektu údajů nebo příslušný formulář.

 

7.4 Účel zpracování, právní základ

Zpracování Osobních údajů se provádí v souladu s GDPR a francouzským zákonem ze dne 6. ledna 1978, o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s pokyny stanovenými francouzskou Národní komisí pro ochranu osobních údajů (CNIL).

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze pro výslovně vyjádřené, legitimní a konkrétní účely.

Osobní údaje mohou být pro níže uvedené účely zpracovávány na následujícím právním základě:

 • plnění smlouvy nebo předsmluvních opatření;
 • plnění povinnosti vyplývající z právních předpisů;
 • oprávněný zájem;
 • souhlas Subjektu údajů.

Pokud Zpracování Osobních údajů za určitým účelem vyžaduje souhlas Subjektu údajů, musí být tento souhlas vyžádán v okamžiku sběru Osobních údajů.

 

Sjednávání a správa smlouvy – Marketingová činnost

Osobní údaje shromážděné společností HUBSIDE INSURANCE jsou zpracovávány v souladu s účelem stanoveným v okamžiku jejich sběru. Jedná se o následující účely:

 • průzkum specifických potřeb potenciálních zákazníků za účelem návrhu smlouvy, která bude odpovídat jejich potřebám a požadavkům;
 • sjednávání, správa a provádění záruk dle uzavřené pojistné smlouvy a/nebo smlouvy o související nebo doplňkové službě;
 • umožnění právních kroků, řízení nároků a sporů;
 • realizace výzkumných a vývojových činností;
 • realizace preventivních činností;
 • vypracování statistik a pojistněmatematických studií;
 • realizace průzkumů kvality a/nebo spokojenosti;
 • boj proti praní peněz a financování terorismu na základě sledování smluv, které může vést k oznámení o podezření nebo k uplatnění opatření ke zmrazení majetku;
 • boj proti pojistným podvodům, který může vést k zařazení na seznam osob představujících riziko podvodu;
 • zasílání informací o nabídkách a podobných produktech a/nebo službách;
 • představování obchodních nabídek společnosti HUBSIDE INSURANCE a společností patřících do stejné skupiny prostřednictvím e-mailu, SMS, MMS, poštou a/nebo telefonicky;
 • plnění povinností vyplývajících z platných právních předpisů.

Upřesňujeme, že v rámci boje proti pojistným podvodům může Správce údajů v případě zjištění nesrovnalosti, nesouladu nebo oznámení zařadit Subjekt údajů na seznam osob, u nichž existuje riziko podvodu, a následně kontrolovat s ním související náklady a chránit jejich solventnost.

Zpracování osobních údajů může být založeno na následujících právních základech:

1. plnění uzavřené smlouvy nebo předsmluvních opatření:

 • průzkum specifických potřeb potenciálních zákazníků za účelem návrhu smlouvy, která bude odpovídat jejich potřebám a požadavkům;
 • sjednávání, správa a provádění záruk dle uzavřené pojistné smlouvy a/nebo smlouvy o související nebo doplňkové službě;
 • umožnění právních kroků, řízení nároků a sporů.

Pokud je zpracování založeno na tomto právním základě, odmítnutí poskytnout vaše údaje znemožní uzavření a plnění smlouvy.

2. Oprávněný zájem Správce údajů:

 • boj proti pojistným podvodům;
 • výzkum a vývoj;
 • realizace průzkumů kvality a/nebo spokojenosti;
 • zasílání informací o podobných produktech;
 • statistické a pojistněmatematické studie;
 • preventivní činnosti.

Oprávněným zájmem Správce údajů je obchodní rozvoj jeho činnosti, vývoj nových nabídek a služeb a správa pojistných událostí.

3. Plnění povinnosti vyplývající z právních předpisů pro účely:

 • boje proti praní peněz a financování terorismu;
 • veškeré další povinnosti vyplývající pro Správce údajů z platných právních a správních předpisů.

4. Souhlas Subjektu údajů je vyžadován pro:

 • zasílání newsletterů;
 • zasílání obchodních nabídek od společnosti HUBSIDE INSURANCE a společností patřících do stejné skupiny.

Upřesňujeme, že marketingové činnosti, jejichž prostřednictvím jsou zákazníkům elektronickými prostředky (e-mail, SMS, MMS) nabízeny produkty a služby podobné těm, které již využívá, jsou založeny na oprávněném zájmu Správce údajů, pokud splňují podmínky stanovené v článku L34-5 francouzského zákona o poštovních službách a elektronické komunikaci.

V každém případě má Subjekt údajů, který marketingové sdělení obdrží, právo kdykoli svůj souhlas odvolat a/nebo souhlas se zasíláním těchto sdělení v jakékoli formě odepřít, a to buď kliknutím na odhlašovací odkaz uvedený v elektronickém sdělení, nebo kontaktováním společnosti HUBSIDE INSURANCE pomocí níže uvedených kontaktních údajů.

Používání Stránek a zákaznické zóny My HUBSIDE INSURANCE

Osobní údaje shromážděné prostřednictvím:

 • kontaktního formuláře na Stránkách jsou nezbytné pro zpracování požadavků Uživatelů;
 • Osobní údaje shromážděné prostřednictvím formuláře pro přístup do zákaznické zóny My HUBSIDE INSURANCE jsou nezbytné k tomu, aby mohl Uživatel vstoupit do své osobní zákaznické zóny, užívat všechny funkce Stránek a využívat služby a záruky, které si u HUBSIDE INSURANCE sjednal.

V souvislosti s používáním Stránek může společnost HUBSIDE INSURANCE shromažďovat osobní údaje také ve chvíli, kdy Uživatel využívá zákaznickou zónu nebo komunikuje prostřednictvím Uživatelského fóra.

Odposlech a záznam telefonních hovorů

Telefonní hovory s pracovníky společnosti HUBSIDE INSURANCE mohou být dvojitě odposlouchávány a nahrávány pro účely školení, hodnocení nebo zlepšování služeb.

Subjekt údajů je na začátku hovoru o nahrávání informován. Informován je rovněž o možnosti s nahráváním nesouhlasit.

V souvislosti se záznamem hovorů může společnost HUBSIDE INSURANCE shromažďovat a zpracovávat Osobní údaje. Toto zpracování je založeno na oprávněném zájmu společnosti HUBSIDE INSURANCE.

Záznamy se uchovávají po dobu 2 měsíců.

Přístup k nim mají pouze oprávněné osoby.

 

7.5 Kategorie shromažďovaných osobních údajů

Společnost HUBSIDE INSURANCE zpracovává tyto kategorie osobních údajů k níže uvedeným účelům:

 • Údaje shromažďované za účelem identifikace Subjektů údajů: příjmení, jméno, titul, poštovní adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, místo narození atd.;
 • Údaje nezbytné pro uzavření, plnění a správu smlouvy: identifikační číslo zákazníka, číslo smlouvy, údaje o platebních prostředcích, povolení k inkasu, identifikátory připojení, číslo IMEI a/nebo sériové číslo zařízení, na které se vztahuje pojištění atd.;
 • Údaje týkající se správy pojistných událostí: občanský průkaz nebo pas, informace o okolnostech pojistné události, které mohou zahrnovat i informace o soukromí a/nebo profesi Uživatelů;
 • Údaje týkající se správy a zabezpečení zákaznické zóny: identifikátory, hesla;
 • Údaje vyplývající z komunikace se společností HUBSIDE INSURANCE prostřednictvím webových stránek, telefonických rozhovorů, korespondence atd.;
 • Údaje o připojení a cookies: IP adresy, záznamy o návštěvě Stránek a zákaznické zóny

 

7.6 Doba uchovávání údajů

Doba, po kterou společnost HUBSIDE INSURANCE uchovává Osobní údaje, závisí na různých kritériích, například:

 • účel, ke kterému jsou Osobní údaje používány: společnost HUBSIDE INSURANCE musí údaje uchovávat po dobu nezbytnou k naplnění účelu zpracování;
 • právní povinnosti: právní předpisy mohou stanovovat minimální dobu, po kterou musí společnost HUBSIDE INSURANCE Osobní údaje uchovávat;
 • platné promlčecí lhůty.

Doba uchovávání Osobních údajů zpracovávaných za účelem uzavření a správy smluv se řídí zákonnými promlčecími lhůtami (zejména článkem L561-12 francouzského měnového a finančního zákona), tj. lhůtou 5 let ode dne uzavření vaší smlouvy.

V případě zařazení na seznam pro boj proti podvodům jsou Osobní údaje uchovávány po dobu 5 let.

V souvislosti s marketingovou činností se Osobní údaje uchovávají po dobu tří let ode dne jejich sběru nebo od posledního kontaktu s dotyčnou osobou, který zůstal bez účinku.

 

7.7 Příjemci údajů

Osobní údaje shromážděné a zpracovávané společností HUBSIDE INSURANCE mohou být předány:

 • zaměstnancům Správce údajů, jeho smluvním partnerům a subdodavatelům, zajistitelům, odborným organizacím, pojišťovacím nebo sociálním organizacím osob zúčastněných na pojistné události, pojišťovacím zprostředkovatelům, znalcům, jakož i osobám, které mají zájem na uzavřené smlouvě;
 • společnostem skupiny, do které patří společnost HUBSIDE INSURANCE, pro administrativní nebo marketingové účely za podmínek stanovených výše;
 • třetím osobám, které mohou zasahovat do správy Stránek a provádění uzavřených smluv, či za účelem splnění povinností Správce údajů vyplývajících z právních předpisů.

Osobní údaje shromážděné společností HUBSIDE INSURANCE jakožto Správcem údajů jsou uchovávány a zpracovávány ve Francii nebo dalších evropských státech.

Někteří z těchto Příjemců údajů, partnerů dotyčného pojistitele, se mohou na základě rozhodnutí o odpovídající ochraně nebo vyjednaných smluvních podmínek nacházet mimo Evropskou unii.

Podrobné informace jsou k dispozici u Pověřence pro ochranu Osobních údajů pojistitele, který je Správcem údajů.

 

7.8 Bezpečnost údajů

Máme zavedeny zásady ochrany informačních systémů (ISSP) přizpůsobené povaze údajů a našich činností. Společnost HUBSIDE INSURANCE přebírá veškeré záruky, aby zajistila dostatečnou úroveň ochrany Osobních údajů.

K tomu používá technické a organizační prostředky k zajištění určité úrovně zabezpečení údajů, zejména v závislosti na účelu zpracování a souvisejících rizicích. Společnost HUBSIDE INSURANCE zavádí ochranná opatření ke snížení rizika ztráty, poškození, zneužití, neoprávněného přístupu, zveřejnění a úpravy nebo zničení těchto údajů.

Společnost HUBSIDE INSURANCE dále vyžaduje, aby její subdodavatelé zavedli vhodná technická a organizační bezpečnostní opatření, která zajistí důvěrnost Osobních údajů a úroveň zabezpečení odpovídající rizikům.

Tento poskytovatel tak bude shromažďovat Osobní údaje nutné pro oprávněný zájem společnosti na zabezpečení stránek. Zpracování osobních údajů probíhá v souladu s platnými francouzskými a evropskými právními předpisy o ochraně soukromí a osobních údajů.

 

7.9 Práva Subjektů údajů

Subjekt Zpracování údajů prováděného společností HUBSIDE INSURANCE jakožto Správcem údajů nebo Zpracovatelem má za podmínek a v mezích stanovených platnými předpisy o ochraně údajů tato práva:

 • Právo na přístup ke svým údajům: Každý Subjekt údajů má právo získat potvrzení o tom, zda jsou jeho Osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud zpracovávány jsou, má možnost přístupu ke svým údajům a k informacím dle článku 15 GDPR. Může mu tedy být zaslána kopie Osobních údajů, kterých se Zpracování týká.
 • Právo na opravu údajů: Subjekt údajů může požádat o opravu svých údajů, pokud jsou nesprávné nebo neúplné, a to i prostřednictvím dodatečného prohlášení.
 • Právo na výmaz údajů: Subjekt údajů může požádat o výmaz svých Osobních údajů, pokud se uplatní jeden z následujících důvodů:
  • Osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány;
   Subjekt údajů odvolal svůj souhlas, na němž je Zpracování údajů založeno, a pro takové Zpracování neexistuje žádný jiný právní základ;
  • Subjekt údajů vznesl námitku proti Zpracování svých údajů na základě oprávněného zájmu a pro Zpracování neexistuje žádný závažný oprávněný důvod nebo vznesl námitku proti Zpracování svých údajů k marketingovým účelům;
  • Osobní údaje byly Správcem nebo jeho Zpracovatelem zpracovány protiprávně;
  • Osobní údaje musejí být vymazány za účelem splnění zákonné povinnosti. V souladu s platným nařízením se právo na výmaz neuplatní, pokud je Zpracování Osobních údajů nezbytné zejména:
  • za účelem splnění zákonné povinnosti, která Zpracování vyžaduje a která je stanovena právem Unie nebo právem členského státu, kterému podléhá Správce údajů;
  • pro zjištění, výkon nebo obhajobu práv soudní cestou.
 • Právo na omezení zpracování: Subjekt údajů má právo na omezení zpracování svých údajů, pokud se uplatní některý z následujících případů, zejména pokud:
  • Subjekt údajů zpochybní správnost svých údajů;
  • Zpracování jeho údajů je nezákonné a Subjekt údajů namísto výmazu svých údajů požádá o omezení jejich užívání;
  • Správce údajů již nepotřebuje Osobní údaje Subjektu údajů za účelem, za kterým byly shromážděny, pro Subjekt údajů jsou však stále nezbytné za účelem zjištění, výkonu nebo obhajoby jeho zákonných práv soudní cestou.
 • Právo na přenositelnost údajů: Každý Subjekt údajů má právo získat Osobní údaje, které poskytl společnosti HUBSIDE INSURANCE, ve strukturovaném, běžně používaném, strojově čitelném a interoperabilním formátu, aby je mohl snadno ukládat nebo přenášet z jednoho informačního systému do druhého za účelem jejich opakovaného použití pro osobní potřebu.
 • Právo vznést námitku proti Zpracování svých údajů: Každý Subjekt údajů má právo kdykoli a bez udání důvodů vznést námitku proti Zpracování svých Osobních údajů k marketingovým účelům. Je-li Zpracování údajů založeno na oprávněném zájmu společnosti HUBSIDE INSURANCE, může Subjekt údajů kdykoli vznést námitku proti Zpracování svých údajů z důvodů týkajících se jeho konkrétní situace, které musí v tomto ohledu uvést. V takovém případě společnost HUBSIDE INSURANCE nebude dotčené údaje dále zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody podle článku 21 GDPR, na jejichž právním základě je Zpracování nebo uchování dotčených údajů možné.
 • Právo odvolat souhlas: Subjekt údajů má právo kdykoli odvolat svůj souhlas, pokud je Zpracování jeho Osobních údajů na jeho souhlasu založeno.
 • Právo stanovit pokyny, jak má být s Osobními údaji naloženo v případě úmrtí: Subjekt údajů má právo definovat obecné nebo konkrétní pokyny týkající se uchovávání, výmazu a sdělování jeho Osobních údajů po jeho smrti.
 • Právo podat stížnost týkající se Osobních údajů u příslušného dozorového orgánu: Subjekt údajů může podat stížnost u francouzské Národní komise pro ochranu osobních údajů (CNIL), pokud se domnívá, že Zpracování jeho Osobních údajů není v souladu s platnými předpisy.

 

7.10. Výkon práv

Pokud si Subjekt údajů přeje uplatnit některé z těchto práv a/nebo obdržet informace, které se ho týkají, může se obrátit na společnost HUBSIDE INSURANCE s uvedením svého jména, příjmení a kontaktních údajů:

 • Poštou: Administrativní oddělení společnosti HUBSIDE INSURANCE: 1 Rue Camille Claudel – 26100 ROMANS-SUR-ISÈRE;
 • e-mailem: kontakt@insurance.hubside.com

Společnost HUBSIDE INSURANCE si vyhrazuje právo požádat Subjekt údajů o prokázání totožnosti.

V souladu s platnými právními předpisy poskytne společnost HUBSIDE INSURANCE informace a/nebo opatření přijatá v reakci na žádost Subjektu údajů co nejdříve, v každém případě však do jednoho měsíce od doručení žádosti (tato lhůta může být prodloužena o dva měsíce s ohledem zejména na komplexnost žádosti); o tomto bude Subjekt informován. V případě zamítnutí žádosti bude společnost HUBSIDE INSURANCE informovat Zákazníka o důvodech svého stanoviska a o možnosti podat stížnost u dozorového orgánu (CNIL) a obrátit se na soud.

V případě žádosti o výmaz nebo omezení Zpracování údajů společnost HUBSIDE INSURANCE informuje Subjekt údajů, že již nebude mít přístup ke všem funkcím Stránek.

Subjekt údajů bere na vědomí, že společnost HUBSIDE INSURANCE nemůže zaručit důvěrnost nebo vymazání Osobních údajů, které Subjekt údajů zveřejnil nebo sdělil na Stránkách, zejména jestliže používá Uživatelské fórum. Každý Uživatel nese výhradní odpovědnost za všechny důsledky spojené s dobrovolným zveřejněním Osobních údajů, zejména své e-mailové adresy nebo telefonního čísla.

Rovněž upřesňujeme, že každá osoba se může bezplatně zaregistrovat na seznam pro blokování telefonického marketingu BLOCTEL, pokud si nepřeje být předmětem telefonického marketingu. Další informace naleznete na adrese http://www.bloctel.gouv.fr/

Další informace o souborech cookie
Další informace o souborech cookies a sledovacích technologiích a o tom, jak je identifikovat, blokovat a mazat, jsou k dispozici na stránkách úřadu CNIL: https://www.cnil.fr/fr/maitriser-mes-donneesethttps://www.cnil.fr/fr/cookies-les-outils-pour-les-maitriser.

NAHLÁŠENÍ ZNEUŽITÍ
Společnost HUBSIDE INSURANCE vyzývá každého Uživatele, který si všimne jakéhokoli neobvyklého chování, nezákonných aktivit nebo nezákonného obsahu, aby ji kontaktoval a tuto skutečnost jí nahlásil. Pokud chce zákazník nahlásit jakékoli problémy tohoto typu, může kontaktovat společnost HUBSIDE INSURANCE e-mailem na adrese: solution@insurance.hubside.com a uvést důvod oznámení společně s informacemi a důkazy nezbytnými pro vyhodnocení a řešení situace.

ROZHODNÉ PRÁVO
Stránky se řídí francouzským právem.

 

 

+420 225 296 674

Telefonicky

Naši poradci jsou vám k dispozici od pondělí do pátku od 9 do 19 hodin.

Cena jako vnitrostátní hovor na pevnou linku – bez příplatku